Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.


Om tijdens het ZFD alcohol te bestellen of te nuttigen hanteren wij een minimale leeftijdsgrens van 18 jaar. Hier hanteren wij geen uitzonderingen voor. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

ZFD is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
Om toegang te krijgen tot het terrein zal er entree moeten worden betaald bij binnenkomst. Dit is alleen nodig voor het avondprogramma.
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings)personeel dienen direct opgevolgd te worden.
Softdrugs, harddrugs, (alcoholische)dranken, glaswerk, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)
Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Op het festivalterrein is een uitgebreide EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

In alle tenten van de horeca en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.
Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.

Klik hier voor onze privacy policy.